Nieuws

Algemene ledenvergadering 2019

Bij deze wordt u door het bestuur van IJsclub Hardegarijp van harte uitgenodigd om de algemene ledenvergadering van 2019 bij te wonen!

De algemene ledenvergadering van de IJsclub Hardegarijp vindt plaats op vrijdag 15 november 2019 in “It Maskelyn” te Hurdegaryp om 20.00 uur.

AGENDA

JSCLUB HARDEGARIJP 

 

Algemene ledenvergadering van de IJsclub Hardegarijp op vrijdag 15 november 2019 

in “It Maskelyn” te Hurdegaryp om 20:00 uur. 

 

AGENDA. 

 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen 2018 en jaarverslag 2019 

5. Rekening en verantwoording penningmeester 

6. Begroting 

7. Verslag kascommissie: 

Niek Uijttenboogaart,, Jorrit Wijnstra ; reserve kascommissielid: Els Breimer 

8. Benoeming kascommissie 

9. Bestuursverkiezing 

Wiebe v.d.Meulen technische commissie herkiesbaar 

Jelly Rosier penningmeester herkiesbaar 

 

Pauze met Quiz 

 

10. Vaststelling contributie 2019/ 2020 

11. Te houden rijderijen 2019/2020 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 

Na afloop van de jaarvergadering is er klaverjassen olv Tjip v.d.Berg 

 

 

Het bestuur.

Laatste Nieuws

©2021 IJsclub Hardegarijp

Zoeken