Nieuws

Algemene ledenvergadering 2018

Bij deze wordt u door het bestuur van IJsclub Hardegarijp van harte uitgenodigd om de algemene ledenvergadering van 2018 bij te wonen!

De algemene ledenvergadering van de IJsclub Hardegarijp vindt plaats op vrijdag 16 november 2018 in “It Maskelyn” te Hurdegaryp om 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen 2017 en jaarverslag 2018
 5. Rekening en verantwoording penningmeester
 6. Begroting
 7. Verslag kascommissie:
  Tjeerd van Kampen; Niek Uijttenboogaart, reserve kascommissielid: Jorrit Wijnstra
 8. Benoeming kascommissie
 9. Bestuursverkiezing
  Aftredend:
  - Garry Dijk Algemeen lid (niet herkiesbaar)
  - Annet Goosensen Secretaresse (niet herkiesbaar)
 10. Opening nieuwe website
 11. Vaststelling contributie 2019/2020
 12. Te houden rijderijen 2018/2019
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Na afloop van de jaarvergadering is er bingo!

Het bestuur.

Laatste Nieuws

©2019 IJsclub Hardegarijp

Zoeken